Referat_20220913_afd27

Lidt sent, men vores referat fra vores beboermøde i september måned.

Første indkaldelse til afdelingsmødet

Så er det tid til vores andet beboermøde, og her er indkaldelsen. :)

Referat fra vores beboermøde

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 27

Mødedato: Tirsdag, den 24. maj 2022

Mødested: Fælleslokale, Frederikssundsvej 118A, stuen

Til stede:

 • Fra afdelingsbestyrelsen: Linett Rasmussen-Aastrøm (formand), Malik Lharraki
 • Fra Organisationsbestyrelsen: Bjarne Lindqvist (formand i afdeling 5)
 • Fra administrationen: Martin Jung (drift), Ying Li Petersen (Regnskab, råderet-specialist)
 • Antal beboere (ved mødets start): 23 lejemål = 46 stemmer

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Bjarne Lindqvist (fra Organisationsbestyrelsen)

Referent: Agnieszka Nielsen (beboer i afdelingen)

 1. Valg af stemmeudvalg

Stemmeudvalg vurderes ikke at være nødvendigt.

 1. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde

Fremlæggelse fra formanden:

 • Festlokalet: Renovering af festlokalet er afsluttet, der er lagt nyt loft med lydisolering.
 • Husnumre: Alle husnumre skal males hvide for at gøre dem mere synlige (planlagt, ikke påbegyndt).
 • Parkeringsselskab: Bestyrelsen ønsker at skifte parkeringsselskabet fra QPark til DinParkering.
  • Med DinParkering går 45% af parkeringsafgiften til afdelingen (mod maks. 30% med QPark).
  • Parkeringsgebyret for beboere forbliver det samme.
  • Nummerplader på godkendte biler kan registreres via en app.
  • QPark har opsigelsesperiode på et år.
  • Beboere informeres, når processen er afsluttet.

Bemærkninger/spørgsmål fra beboere:

 • Porte: Hvorfor er metalporte stadigvæk ikke udskiftet?
  • Claus Nielsen (vores inspektør) kunne ikke finde en leverandør på de ønskede porte.
  • Beboere efterspørger et alternativ til træporte, hvis disse ikke kan leveres.
  • Den højeste prioritet for beboere er, at portene kan lukkes helt ind og at de kan åbnes og lukkes nemt (gerne med et håndtag).
  • Legeplads: For flere uger siden har en beboer indberettet via Beboer AAB-appen, at rutsjebanen på legepladsen skal repareres. Dette er stadigvæk ikke sket, hvorfor?
   • Martin Jung anbefaler at man rykker Bent Nielsen (gårdmand).
   • Cykelstativer: Sidste år har man til afdelingsmødet besluttet, at der skal stilles flere cykelstativer i gården. Hvorfor er det ikke sket?
    • Martin Jung bekræfter, at beslutninger, som er vedtaget på afdelingsmøder, bør implementeres hurtigst muligt. Cykelstativer bør indarbejdes i DV-planen. Claus Nielsen rykkes.
    • Elektronisk kommunikation: Til sidste års afdelingsmøde har man vedtaget en ny forretningsorden, der muliggør at al kommunikation sendes elektronisk til beboere. Hvorfor er det ikke implementeret?
     • AAB’s hovedkontor er ikke klar til at overtage denne opgave (elektronisk kommunikation sendes fra hovedkontoret, og ikke individuelt af hver enkelt afdeling).
     • Afdelingens hjemmeside: Hvorfor er afdelingens hjemmeside ikke opdateret?
      • Bestyrelsen overtog ansvar for hjemmesiden i april, men mangler de nødvendige kompetencer til at opdatere den.
      • Bestyrelsen har planer om at lære det snart.

Beretningen er godkendt (for: 46, imod: 0 undlader at stemme: 0).

 1. Regnskab til orientering (2021)

Generelle bemærkninger:

 • Afdelingen fik overskud på 175.367 DKK (udgifter: 9.939.559 DKK, indtægter: 10.114.925 DKK).
 • Årets resultat skyldes hovedsagelig besparelse på ejendomsskatter og forsikringer samt lavere el- og varmeforbrug på fællesarealer.
 • Spørgsmål om regnskaber eller budgetter kan rettes til AAB’s hovedkontor (aab@aab.dk), Claus Nielsen (cni@aab.dk) eller bestyrelsen (AAB-Afdeling27@aab.dk).

Udgifter, som var lavere end budgetteret:

 • Ejendomsskatter (budget: 829.000 DKK, regnskab: 775.082 DKK, forskel: 53.918 DKK): Budgettet for 2021 udarbejdes i 2019. Dengang troede man at ny ejendomsvurdering træder i kraft i 2021. Den nye ejendomsvurdering forventes at være højere end hidtil. Denne er dog forsinket.
 • Vandafgift (budget: 4.000 DKK, regnskab: 251 DKK, forskel: 3.749 DKK) og El og varme, fællesarealer (budget: 182.000 DKK, regnskab: 90.136 DKK, forskel: 91.864 DKK): Fælleslokalet blev brugt betydeligt mindre, end forventet.
 • I 2021 har man brugt blot 1.306.631 DKK af 54.977.000 DKK til planlagt vedligeholdt, dette svarer til 2,38%. Den store forskel skyldes, at der er afsat store beløb i DV-planen til renovation, som blev udskudt til senere.

Udgifter, som var større end budgetteret:

 • Drift af fællesvaskeri (budget: 162.000 DKK, regnskab: 197.918 DKK, forskel: -35.918 DKK): I 2021 var der et meget større forbrug af vaskemiddel og større udgifter til rengøring.
 1. Behandling af forslag

a)      Forslag fra bestyrelsen: Vedtagelse af nyt råderetskatalog

 • Motivation: regler for råderet er ændret for alle AAB-afdelinger.
 • Største ændringer i forhold til den gamle version:
  • Processen for opsætning eller fjernelse af skillevægge er blevet mere fleksibel.
  • Afskrivningsperioden for kollektiv råderet er ændret.
  • Når ansøgningen er godkendt, har man som udgangspunkt 2 måneder til at udføre arbejdet (mod tidligere 3).

Forslaget er godkendt (for: 46, imod: 0, undlader at stemme: 0).

b)      Forslag fra bestyrelsen: Lokalt tillæg til råderetskatalog

Motivation: Der er ikke sket ændringer i det lokale tillæg, men det er en standard procedure at dette skal til afstemning, når råderetskataloget ændres.

Forslaget er godkendt (for: 46, imod: 0, undlader at stemme: 0).

Nyt antal stemmer: 24 lejemål svarende til 48 stemmer.

c)       Beboerforslag: Hold af kat i afdelingen

Forslagsstiller er ikke tilstede, derfor stemmer forsamlingen om forslaget skal behandles til mødet.

Forslaget bortfalder (for: 10, imod: 38 undlader at stemme: 0).

d)      Forslag fra bestyrelsen: Overvågning

Mere information om forslaget:

 • I flere kældergange og opgange kunne man tidligere konstatere uønsket ophold af personer, der ikke bor i vores afdeling. Især beboere fra Frederikssundsvej 120A og Frederikssundsvej 122B oplever store gener.
 • Hvis forslaget er godkendt, vil der blive afsat ekstra midler i DV-planer til installation og elforbrug. Installationen vil dermed ikke medføre en huslejestigning.
 • Der ønskes kamera installeret ved alle opgange, i vaskerier og ved de to porte.

Argumenter imod forslaget:

 • Seneste tilfredshedsundersøgelse fra vores afdeling viser, at 80% af respondenter føler sig trygge i området. Man skal derfor være påpasselig med at tale problemet op til noget større, end det er.
 • Overvågning giver falsk tryghed.

Martin Jung deler erfaringer fra Afdeling 80 (Gadelandet i Husum), hvor der også er installeret videoovervågning:

 • I afdelingen har man valgt at installere mange kameraer, men videoovervågning er blot et supplement til andre tiltag (tæt samarbejde med nærpoliti og/eller lokalbetjent, chips på døre m.m.).
 • Videoovervågning alene afskrækker ikke uvedkommende fra at besøge området.
 • Uagtet om der er videoovervågning eller ej, bør man altid ringe til politiet, hvis man føler sig utryg.
 • Hvis man opsætter skilte med udsættelsesbegæring, kan politiet nemmere udstede bøder og har større handlekraft.

Forslaget er ikke godkendt (for: 11, imod: 37, undlader at stemme: 0).

e)      Beboerforslag: Flere blomster i gården

Forslaget er godkendt (for: 48, imod: 0, undlader at stemme: 0).

Nyt antal stemmer: 23 lejemål svarende til 46 stemmer.

f)        Beboerforslag: Vaskemaskiner i lejligheder

Forslaget behandles ikke, fordi forsamlingen besluttede, at det er vigtigt først at undersøge, om det er muligt at installere vaskemaskiner i lejligheder (jf. forslag (k)).

g)      Forslag fra bestyrelsen: Nye regler for festlokalet

Motivation: Der opleves konsekvent at regler for udlejning af festlokalet ikke overholdes (høj musik efter klokken 22, støjende adfærd på fortovet foran lokalet m.m.). Der efterlyses derfor skarpere regler for musik og evt. mulighed for karantæne til de lejere, der ikke overholder regler.

Bemærkninger fra beboere:

 • Det lydisolerende loft, som blev monteret i festlokalet i april, ser ikke ud til at have en betydelig effekt på støjniveauet.
 • Indtægter fra udlejning af festlokalet i 2021 udgør 15.000 DKK, deraf 2.500 DKK fra skak-klubben. Flere beboere har undret sig over at beløbet er så lavt (både de samlede indtægter og indtægter fra skak-klubben). Beboere opfordrer bestyrelsen til at kontrollere, at begge beløb er korrekte og kigge evt. på om huslejen for skak-klubben kan forhøjes.
 • Regler for udlejning, der udleveres til lejere og som hænger i festlokalet, er ikke opdateret i forhold til vores husorden (jf. sektion 10 i husorden). Informationen bør opdateres begge steder.
 • Bestyrelsen har allerede nu mulighed for at sanktionere lejere, der ikke overholder regler (jf. vores husorden).

Forslag til ændringer i indholdet af det nye forslag:

 • Hvis der indføres forbud mod eksterne lejere, skal der dispenseres for foreninger (skak-klubben og andre).
 • Beboere efterspørger tekniske løsninger til støjreduktion, eksempelvis: et system, hvor strøm afbrydes automatisk efter klokken 2:00. Audiosikring, der afbryder strømmen, hvis støjniveauet overstiger grænsen. Især det sidste tiltag har Afdeling 28-30 gode erfaringer med.

Forslaget behandles ikke, men ønskes behandlet på det kommende afdelingsmøde, dog i en modificeret form – jf. forslag til ændringer.

h)      Beboerforslag: Sociale arrangementer

Kommentarer fra beboere:

 • En beboer spurgte, om det var nødvendigt med arrangementer, som afholdes udenfor vores gård. Og hvis disse finder sted, er det fornuftigt at afdelingen skal betale for det.

Forslagsstilleren svarer, at der kun er afsat et mindre beløb til forfriskning, som evt. kunne bruges til de arrangementer, som afholdes andetsteds. Alle andre omkostninger (busbilletter eller andet) skal dækkes af enkelte deltagere.

Forslaget er godkendt (for: 45, imod: 0, undlader at stemme: 1).

i)        Beboerforslag: Kvindeklub

Kommentarer til forslaget:

 • Festlokalet kan kun anvendes til aktiviteter i kvindeklubben mandag til onsdag.
 • Klubben kan anvende festlokalet omkostningsfrit.
 • Aktiviteter koster ikke afdelingen noget, alle omkostninger dækkes af deltagergebyret.
 • Forslagsstiller må omkostningsfrit printe opslag til de relevante arrangementer.

Forslaget er godkendt (for: 46, imod: 0, undlader at stemme: 0).

j)        Forslag fra bestyrelsen: Nyt internet

Kommentarer til forslaget:

 • En beboer efterspørger en oprydning i de eksisterende internet- og fjernsyn-stik i lejligheder (nogle lejemål har rigtig mange). Bestyrelsen og Claus Nielsen opfordres til at vurdere, om der kan afsættes penge i DV-planen til oprydning i de enkelte lejligheder.
 • AAB Administration er p.t. i udbud for fiber-forbindelse til samtlige ejendomme.
 • Udbuddet omfatter kun etablering af fibernettet til vejkanten, og ikke til de enkelte lejemål.
 • Resultat er dette udbud kan muligvis blive meget fordelagtigt for vores afdeling, der besluttes derfor at det er bedre at vente til udbud er overstået inden der træffes endelige beslutninger.

Forslaget behandles ikke på grund af det verserende udbud for hele AAB.

k)      Beboerforslag: Undersøgelse om bygningen kan tåle vaskemaskiner i lejligheder

Kommentarer fra beboere:

 • En beboer spørger hvorfor der er enkelte lejligheder, som har installeret vaskemaskiner. Svaret er, at der er nogle lejligheder, som har en særordning, hvor der følger alle hvidevarer med (samtidigt med at huslejen er betydeligt højere).
 • Støjgener er ikke en del af undersøgelsen, det bliver man nødt til at tage højde for, hvis en evt. tilladelse for vaskemaskiner behandles. Denne problemstilling er dog ikke relevant for dette forslag, som kun undersøger, om det teoretisk er muligt at installere vaskemaskiner.

Forslaget er godkendt (for: 46, imod: 0, undlader at stemme: 0).

 1. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

Punktet behandles ikke, fordi driftsbudgettet vedtages på et særskilt møde efter sommerferien.

 1. Vælg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a)       Afdelingsbestyrelsesmedlem (1 år): Maria Wessberg

b)      Afdelingsbestyrelsesmedlem (2 år): Jimmi Aastrøm

c)       Suppleanter til afdelingsbestyrelsen: ingen valgt.

Bestyrelsen består således af Linett Rasmussen-Aastrøm (formand), Maria Wessberg og Jimmi Aastrøm.

 1. Vælg af repræsentantskabsmedlemmer

Repræsentantskabsmedlemmer vælges af bestyrelsen og ikke af forsamlingen. Linett Rasmussen-Aastrøm vælges af bestyrelsen som det nye repræsentantskabsmedlem.

 1. Eventuelt
 • Vild natur: Sidste år har man til afdelingsmødet godkendt et to årigt projekt, hvor der skal etableres vild natur i vores afdeling. Projektet går godt og der er planer om flere aktiviteter til efteråret og til næste år. Tovholder Agnieszka Nielsen vil gerne takke alle, som hidtil har bidraget eller vist interesse for projektet. Alle, som gerne vil deltage i kommende arrangementer, bedes skrive e-mail til vildnatur@afd27.dk.
 • Fællesvaskeri:
  • Der efterspørges en ny informationskampagne ang. brugen af fællesvaskeri. Flere beboere oplever, at regler ikke overholdes, især hvad brugen af egen vaskemiddel angår (man må ikke bruge egen vaskemiddel i fællesvaskerierne, vaskemaskinerne doserer selv sæbe).
  • Vaskemaskiner lugter og der opleves problemer med vandafløb. Vaskemaskinerne bør afkalkes regelmæssigt. Claus Nielsen opfordres til at afsætte de nødvendige midler i DV-planen.
  • Koldt vand: Hyrdevangen 2 oplever stadigvæk at der mangler varmt vand i lejligheder. Claus Nielsen opfordres til at prioritere denne problemstilling.
  • Dårligt tryk: Flere lejligheder i ejendommen har dårligt tryk i vandhaner.
  • Vinduer:
   • Flere vinduer er gamle og utætte. Hvis der opleves store gener, opfordrer man alle beboere til at kontakte Bent Nielsen (gårdmand) direkte. Problemer kan nemlig håndteres midlertidigt, inden vinduerne skal udskiftes.
   • Der efterspørges udskiftning og bedre vedligehold (der mangler en regelmæssig eftersyn/servicering på alle vinduer).
   • Beboere opfordrer til at de nødvendige midler til servicering afsættes i DV-planen.
   • Bestyrelsen informerer, at udskiftning af vinduer er en del af en større helhedsplan, som skal behandles på et møde i juni.
   • Parkeringspladser: Der efterspørges større transparens i forhold til ventelisten til parkeringspladser. Det er uklart for beboere, hvor langt de er på listen. Der ønskes en løsning, hvor beboere nemt kan tjekke ventelisten uden at skulle henvende sig til Bent Nielsen hver gang.

Endelig indkaldelse til ordinært afdelingsmødet

Fredag 6. august 2021

Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen.  

VIGTIGT:

Til dette ordinære afdelingsmøde vil det være muligt at stemme ved fuldmagt. Praktisk information om dette længere nede i indkaldelsen.

For at kunne afvikle mødet på forsvarlig vis, opfordrer vi til at alle stemmeberettigede forhåndstilmelder sig. Manglende forhåndstilmelding kan resultere i afvisning ved indskrivningen. Praktisk information om dette længere nede i indkaldelsen.

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

tirsdag den 17. august 2021 klokken 17:30

Fælleslokale, Frederikssundsvej 118A, st.

 DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde, herunder orientering og debat om, hvad der har været besluttet/behandlet i Repræsentantskabet
 4. Regnskab - til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag:
  1. Beboerforslag: Ændring til husorden (§2, 4, 20, 26)
  2. Beboerforslag: Ændring til husorden (§7)
  3. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af husorden
  4. Beboerforslag: Bedre cykelinfrastruktur
  5. Beboerforslag: Vild natur
  6. Beboerforslag: Koncert for beboere
  7. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af forretningsorden
  8. Forslag fra bestyrelsen: Renovering af køkkener gennem den kollektive råderet
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Afdelingsformand (Linett Rasmussen-Aastrøm genopstiller)
  2. Afdelingsbestyrelsesmedlem (4 medlemmer; Agnieszka Nielsen genopstiller ikke, Jette Nielsen genopstiller ikke, Hamdi Yusuf genopstiller ikke, Jørli Popp Bak-Hansen genopstiller)
  3. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 8. Eventuelt

 

Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?

AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i. 

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse.

Persondatapolitik

AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på https://aab.dk/da/MainMenu/Om-AAB/Persondataog-information

Fuldmagt

Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Én husstand kan kun have fuldmagt fra én anden husstand. Fuldmagtsskabelonen kan afhentes på ejendomskontoret i kontorets åbningstid eller hentes fra vores hjemmeside (www.afd27.dk under fanen ”Afdelingsmødet”). Fuldmagten er ikke gyldig, hvis blanketten ikke benyttes.

Krav om forhåndstilmelding

For at sikre at afdelingsmødet kan afholdes på forsvarlig vis, opfordrer vi alle deltagere til at tilmelde sig senest fem dage før mødet, det vil sige torsdag den 12. august.

Hvis du ikke tilmelder dig på forhånd, risikerer du at blive afvist i døren. Der skal være siddepladser til alle, og kun eventuelle overskydende pladser kan tildeles stemmeberettigede uden forhåndstilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig via dette link:

https://boligforeningenaab.nemtilmeld.dk/287/

Alternativt kan du tilmelde dig ved at udfylde slippen, som du finder på omdelte indkaldelse eller vedhæftede nedenfor, og aflevere den på afdelingskontoret, enten i kontorets åbningstid eller i postkassen (placeret ind i opgangen på Frederikssundsvej 118B).

Coronaforholdsregler

De gældende retningslinjer fra myndighederne indebærer at:

 1. alle deltagere skal sidde på faste pladser til mødet;
 2. det ikke er et krav at bære mundbind under mødet;
 3. det ikke er et krav at fremvise et gyldigt coronapas.

Bestyrelsen opfordrer dog alle til at have et gyldigt coronapas, selvom det ikke vil blive tjekket.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

 

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Bilag

Bemærk at alle bilag og denne indkaldelse kan også hentes fra vores hjemmeside (www.afd27.dk under fanen ”Afdelingsmødet”).

 1. Regnskab
 2. Budget
 3. Beboerforslag: Ændring til husorden (§2, 4, 20, 26)
 4. Beboerforslag: Ændring til husorden (§7)
 5. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af husorden (vedhæftes ikke her, men blev indsendt sammen med den første indkaldelse)
 6. Beboerforslag: Bedre cykelinfrastruktur
 7. Beboerforslag: Vild natur
 8. Beboerforslag: Koncert for beboere
 9. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af forretningsorden
 10. Forslag fra bestyrelsen: Renovering af køkkener gennem den kollektive råderet

Referat fra afdelingsmødet 17. august 2021

Endelig indkaldelse til afdelingsmødet D2021-089332 4.0

Regnskab 2020

Budget 2022

Forslag

Få indflydelse på livet og forholdene i din afdeling

Som beboer i en af AAB’s boliger er du automatisk en del af en boligafdeling. Afdeling 27 er en selvstændig del af Boligforeningen AAB, som er omfattet af regler og beslutninger for, hvordan vi som beboere lever side om side, og hvordan vi holder boliger, bygninger og fællesarealer ved lige.

Som beboer vælger du på det årlige afdelingsmøde en bestyrelse til at føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet. Du kan som beboer få indflydelse på livet og forholdene i din afdeling – enten ved at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, eller ved at give din mening til kende på afdelingsmødet.

Hold øje med, hvornår Afdeling 27 holder afdelingsmøde. Afdelingsmødet er nemlig din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Hvad sker der på afdelingsmødet?

På afdelingsmødet bliver du orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og du får mulighed for at lade din stemme blive hørt. Og sidst, men ikke mindst, er det også her, du kan pege på dem, du tror, der vil udføre et godt bestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling?


 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

Mandag 19. juli 2021

Til beboerne i Afdeling 27

Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen. 

VIGTIGT
Til dette ordinære afdelingsmøde vil det være muligt at stemme ved fuldmagt. Praktisk information om dette følger nedenfor. 

Alle stemmeberettigede skal forhåndstilmelde sig pga. myndighedernes afstandskrav i forsamlinger. Manglende forhåndstilmelding kan resultere i afvisning ved indskrivningen. Praktisk information om dette følger med den endelige indkaldelse.

 

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

tirsdag den 17. august 2021 klokken 17:30

Fælleslokale, Frederikssundsvej 118A, st.

FORELØBIG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde, herunder orientering og debat om, hvad der har været besluttet/behandlet i Repræsentantskabet.
 4. Regnskab - til orientering
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
  a)     Opdatering af husorden
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a)     Afdelingsformand (Linett Rasmussen-Aastrøm genopstiller)
  b)     Afdelingsbestyrelsesmedlem (4 medlemmer; Agnieszka Nielsen genopstiller ikke, Jette Nielsen genopstiller ikke, Hamdi Yusuf genopstiller ikke, Jørli Popp Bak-Hansen genopstiller)
  c)     Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 8. Eventuelt

 

Har du forslag, som skal behandles på mødet?
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest tirsdag den 3. august 2021 klokken 13:00. Send det til AAB-Afdeling27@aab.dk  Forslagene kan også afleveres fysisk på afdelingskontoret, enten i kontorets åbningstid eller i postkassen (placeret ind i opgangen på Frederikssundsvej 118B).

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

En skabelon til forslagene kan hentes længere nede på siden.

Husorden
Vedhæftet til denne indkaldelse er forslaget til den nye husorden. Bemærk at det er muligt at indsende forslag til ændringer til denne. Disse forslag vil blive behandlet som separate punkter på afdelingsmødet og vil fremgå på den endelige dagsorden.
Hvis dit forslag vedrører en ændring af en eksisterende paragraf, beder vi dig om at markere dette tydeligt i forslaget (inkluder paragrafnummer).

Persondatapolitik
AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på https://aab.dk/da/MainMenu/Om-AAB/Persondataog-information 

Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?  
AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse.

Fuldmagt
Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Én husstand kan kun have fuldmagt fra én anden husstand. Fuldmagtsskabelonen kan hentes længere nede på siden og kan også afhentes på ejendomskontoret i kontorets åbningstid. Fuldmagten er ikke gyldig, hvis blanketten ikke benyttes.

Coronapas m.m.
De nøjagtige coronaforholdsregler (såsom krav om mundbind, coronapas og lignende) vil fremgå af den endelige dagsorden.

Endelige dagsorden
Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest én uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

Bilag og skabeloner - se nedenfor.


 

Bilag

1. Forslag til den nye husorden

Bilag til forslag til den nye husorden

Fuldmagt

Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Fuldmagten kan også hentes på ejendomskontoret.

Skabelon til forslag

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest tirsdag den 3. august 2021 klokken 13:00.